چگونه غولهائی که سر راه ما در پادشاهی خدا می ايستند را شکست دهيم؟

کشیش سیامک زرگری
22 آوریل, 2018

چکیده موعظه

خدا میخواهد نه فقط به ما نان دهد بلکه برکتی دهد که خودمان نانوایی بزنیم و به دیگران نان بدهیم نه فقط به ما ماهی بدهد بلکه ماهیگیری کنیم و به دیگران ماهی بدهیم خدا میخواهد ما ابزار او باشیم برای برکت دادن به دیگران.ما میخواهیم وارد ملکوت شویم تا در نام مسیح دهنده ی نیکویی برای دیگران باشیم.خدا میخواهد از ما مردان و زنان ایمان بسازد که به ایمان میگوید و به ایمان میشود.و این زمانی اتفاق می افتد که ما ملکوت خدا را بشناسیم که ملکوت خدا عدالت و سلامتی و خوشی روح القدس است.به همین خاطر خدا از طریق موسی به قوم خودش وعده ی سرزمین موعود را میدهد.راجع به سرزمین به آنها میگوید.آنها درباره ی اون سرزمین شنیده بودند اما هیچ وقت آن سرزمین را تجربه نکرده بودند.این است تفاوت کسی که ملکوت خدا را میبیند اما آن را تجربه نکرده است در بین ما مسیحیان بسیار هستند که از ملکوت خدا شنیدند اما آن را تجربه نکرده اند.میدانیم که در خانه ی قاضی گردو هست اما از گردوی او ما را چه حاصل؟از شالوم (فضل)پدر ما را چه حاصل؟خدا ما را دعوت کرده در این پادشاهی سهیم باشیم.ملکوت خدا و ملکوت شیطان را از هم تمییز دهیم.در ملکوت خدا بیچارگی و درماندگی و غم و بیماری نیست.از زندان های خودمان آزاد شویم و وارد ملکوت شویم.او هر آنچه برای رهایی قوم اسرائیل لازم بود را انجام داد راه را باز کرد قدرت فرعون را شکست،ساعت به ساعت قوم را رهبری کرد تا آنها را ببرد،تا آنها را از برهوت به ملکوت ببرد.او گناهان ما را برداشت و سر شیطان را روی صلیب کوبید او ما را کاهنین و پادشاهان کرد و فرزند خود خواند،او کارهای زیادی کرد تا ما در اقتدار او وارد شویم.حرکت کردن به سمت ملکوت دست ماست،تا تصمیم نگیرید فیض را دریافت نمیشود کرد.فیض خدا شفا است اما تا درخواست شفا نکنیم جاری نمیشود.فیلیپیان 2:13«زیرا این خداست که با عمل مقتدرانه ی خود هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه او را خشنود میکند به تو میدهد».کلام خدا میگوید اگر فیض خدا نباشد تصمیمی که میگیری به ثمر نمیرسد.شیطان میداند تصمیم گیری های ما نقش بسیار مهمی در عالم روحانی دارد از این رو تمام جنگهای ما در همین حیطه شروع میشود.تصمیم گیری دروازه ای است که یا شیطان را ناامید میکند یا آن را امیدوار میکند.این به ما بستگی دارد................

اشتراک