چگونه ميتوان مسحی چون ايليا را داشت ؟

کشیش سیامک زرگری
16 دسامبر, 2018

چکیده موعظه

خدا رویا میدهد زیرا میداند ما انسانها زود منصرف میشویم چه به علت تلخی های مشکلات باشد چه برای شیرینی و لذت شکلات ها.اما کسی که رویای خدا را میداند حداقل جهت خود را پیدا میکند و خدا در تمامی طی این رویا همراه ما خواهد بود.رویا های خدا قوت میدهد امید میدهد تا در مسیری که باید برگردیم.ما باید مسیر را بشناسیم و برای قوت میان را به مسح خدا نیاز داریم و خدا همچون آتشی در شب و ابری در روز همراه قوم موسی بود تا آنها را به سرزمین وعده برساند.عهد نکم خدا عهد وفاداری و قدوسیت اوست.خدا ما را خوانده نمک جهان باشیم نمک مزه میدهد و از گندیدگی جلوگیری میکند و خود سالم میماند.نمک سمبل قدر شناسی و وفاداری است.خدا مسحش را بر آنانی که حاضرند قربانی دهد میریزد .خدا ما را خوانده که به این مسیر برویم و مرد و زن ایمان بشویم.زندگی مسیحی سخت است و خدمت مسیحی سخت تر اما خدا ما را امید میبخشد و مکاشفه خواهد داد تا احیا شویم.اگر سر سفره ی خدا نمک او را خوردیم خدا از ما وفاداری میخواهد.
ایلیا مرد خدا!وقتی حتی از عیسی صحبت میشود او را به ایلیا نسبت میدهند.ایلی (یهوه خدای من است).نام ایلیا را بر این دید گذاشتند که وقتی بزرگ شد یهوه خدای او باشد.همه ی ما در بعد روح باید خود را ایلیا ببینیم که یهوه خدای ماست و باید تصویری از خدا بر ما شکل بگیرد و از ما برای سرزمین ما استفاده کند.خدا در ایام کریسمس عیسی را به ما هدیه دادو از میخواهد ما مسیح را به دیگران هدیه بدهیم ،موضوع فقط بشارت دادن نیست وقتی دعا و شفاعت میکنیم عیسی را هدیه میدهیم و رحمت و برکت و ابعاد مختلف عیسی را به یکدیگر هدیه میکنیم.خدا مطابق سالهای ایمان ما از ما انتظار دارد.تا زمانی که طفل بودیم مثل طفل رفتار میکردیم اما اکنون که بالغان هستیم باید جون بالغان رفتار کنیم......

اشتراک