کلمه در ما جسم پوشد تا مسيح ديده شود

کشیش سیامک زرگری
27 دسامبر, 2015

چکیده موعظه

ایمان ما وسیله ای است که باید طریق استفاده از دعای ایمان را نیز یاد بگیریم.ما به عنوان فرزندان خدا یا به ایمان زیست میکنیم یا به دیدار.دوم قرنتیان 7:5«ما به ایمان زیست میکنیم نه به دیدار»یکی از مشکلات دعاهای ما این است که ما مطابق دعا زیست کرده و دعا میکنیم.زندگی به دیدار میگوید خدایا به من نشانه ای بده یا نعمتی را بده من ببینم تا ایمان آورم.کلام خدا میگوید اگر در دل خود یقین داشته باشی و باورکنی،خواهی یافت.ایماندار قبل از اینکه دریافت کند در ایمان دریافت برکتش را میبیند و چون میبیند می ایستد و منتظر میماند و شکرگزاری میکند و به سوی هدفش قدم میزند.شخص ایماندار اول در ایمان میبیند قبل از اینکه در جسم ببیند.ایمان است که با یقین منتظر دریافت میماند.دعای به ایمان است که معجزه میکند.ایمان یعنی باور چیزهای ندیده.وقتی دستت را به آسمان دراز میکنی و یقین داری که دستت پر میشود این ایمان است.اگر پدر های زمینی با تمام بدی هایشان میدادند باید چیزهای نیکویش را به فرزندانش دهد چقدر بیشتر پدر آسمانی به ما نیکویی عطا میکندو مرقس11:22«مسیح با شاگردانش به درختی میرسد که به آن درخت فرمان میدهد خشک شود و درجا خشک شد.شاگردان میگویند خدایا آنچه گفتی شد.چرا آنچه تو میگویی میشود و ما میگوییم نمیشود؟عیسی گفت:به خدا ایمان آورید هر که به این کوه گوید به دریا افکنده شود و در دل خود شک نداشته باشد یقین دارد که آنچه گوید میشود و هر چه گوید بدو عطا شود. قوانینی وجود دارد که چرا عیسی دعا میکرد و میشد و چطور ما نیز چنین کنیم؟,,,,,,,,,,,

اشتراک