کلیسا شفا خانه خداست

کشیش سیامک زرگری
17 آگوست, 2014

چکیده موعظه

کلیسا شفا خانه خدا است.ما در مسیح عیسی نجات داریم هر کس به مسیح ایمان آورد وقتی روی زمین چشمانش را ببندد در آسمان در آغوش خدا چشم خواهد گشود.روح ما نجات یافت اما روان ما در پروسه ی نجات است و نجات کامل روان ما در آسمان است.اگر به ایمان نجات میابیم پس بی شک تا وقتی ایمان ما بر جا است در آسمان خواهیم رفت.کلیسا شفا خانه است و مسیح آن طبیب اعظم زخم های ما را ترمیم میکند.مریض گاه سرما خورده و با یک سوپ ساده خوب بمشود یا بیماری پیشرفته‌تر دارد و نیاز به درمان سنگین تری دارد.اگر مریض به کلیسا نیاید کجا برود؟اگر شفا در عیسی نیابد از شیطان بیابد؟هیچ کلیسایی بدون ضعف نیست چون کلیسا مجموعه ای از بیماران است و هیچ بیمارستانی نمیتوان بگوید تمام بیماران من خوب هستند خب اگر خوب هستند باید در آن بیمارستان را بست!کلیسا ما را تحمل کرد تا بهتر شویم پس ما نیز نو ایمانان را که تازه به این بیمارستان آمدند را مراقبت میکنیم تا شفا بیابند.با هر عطسه ای از بغل دستی ات فرار نکن پس تو چه هستی؟اگر سالمی اینجا چه میکنی؟اگر مریضی پس بیماری کناری خودت را نیز درک کن و صبور باش.نگاهتان را به آنچه مردم ندارند باز نکنید شکرگزاری کنید برای آنچه دارند نمیشود گفت هیچ کس هیچ چیز خوبی ندارد حتما دارند.چشمها را باید شست مثل عیسی باید دید.اگر خدا از فرزندانش نا امید نمیشود و منتظر است عوض شوند تو نیز نا امید نشو و فرصت بده.ما هم احتیاج به شفا داریم ادای آدم های کامل را در نیاوریم اگر فکر میکنی ایمان همه ضعیف است و ایمان تو قوی است ،مراقب باش همین فکر تو را میندازد!خود را قائم ندان همه ی ما مریض هستیم نزد طبیب اعظم عیسی مسیح در شفا خانه ی او کلیسا.برای دیگران و به جهت محکومیت آنها انگشتت را دراز نکن بلکه دستت را دراز کن تا او را دستگیری کنی.در زندگی های هم سرک نکشیم اگر کسی بخواهد حرف بزند خودش میزند اگر نمیزند سرک نکش بگذار مردم در کنار تو آرامی بیابند و خودشان برای تو حرف بزنند زوری آنها را وادار به حرف زدن نکنتو فقط آغوشت را باز کن اگر این آغوش از خدا است مردم بدون هیچ حرفی به شما اعتماد خواهد کرد.خدا هر روزه خطاهای ما و سختی های ما را بار میکند و روی کولش میبرد متبارک باد این خدا.باشد که وقتی تو متبارک هستی بشنوی متبارک باد خدایی که بار تو را حمل کرد و تو امروز متحمل دیگرانی و جلال خدا شدی.

اشتراک