کورش به که ایمان داشت؟

کشیش سیامک زرگری
23 مارس, 2014

چکیده موعظه

چیزی که امروز در ایران دیده میشود چیزی نیست که خدا برای این سرزمین خواسته باشد.خدا چطور ایران را برگذید و چگونه افرادی را برگذید و چگونه خدا بر اساس فیضش امروز نیز من و شما را انتخاب کرده است؟فیض خدا بود که ما را نجات داد و این فیض قدرت خدا است.انتخاب من و تو نیز یک فیض است اینکه اکنون فرزند خدا هستیم و یک لطف است و هدیه ی خداوند.هدیه ای گران که بهای سنگینی داشت.بهای آن خون پسر خدا عیسی بود.هر کس به تو هدیه ای میدهد صدای خدا در پس این هدیه است که به تو میگوید دوستت دارم.هر زمان هدیه میگیری گوشت را تیز کن که خدا به تو میگوید دوستت دارم.زرتشت 1500 سال قبل از مسیح بود.و چند صد سال قبل از زرتشت نیز گفتار نیک پندار نیک کردار نیک در کتاب مقدس خدا آمده است.حتی حافظ را نگاه کنید به عنوان یک شاعر او نیز با کتاب مقدس آشنایی داشت در زندگی حافظ آنچه چاپ شده ابتدای آن راجع به روح خدا و تثلیث است کتاب های حافظ قدیمی را اگر ببینید مسلمان زاده به دنیا آمد اما وقتی مرد تمام سروده هایش راجع به عیسی بود.بعد از انقلاب همه ی اینها جا به جا شد تا نشان دهد حافظ مسیحی بود اما بعد مسلمان شد!حافظ مسلمان زاده بود اما وقتی راجع به خدا تحقیق کرد رد اشعار او ردپای عیسی را میبینیم.کتاب یوشع میگوید این تورات از دهان تو دور نشود(گفتار نیک).این تورت پیغام خدا است که حواست به قلبت باشد.بلکه روز و شب بر آن تفکر کن(پندار نیک) تا بر حسب آن عمل کنی(کردار نیک) زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی یافت.این همان چیزی است که زرتشت 300 سال بعد آمد همین را گفت.همه چیز از کتاب مقدس ایده اش برداشته شده است,,,,,,

اشتراک