کوروش بخواب زیرا یهوه خدای تو بیدار است

کشیش سیامک زرگری
22 مارس, 2015

چکیده موعظه

کوروش بخواب که یهوه خدای اسرائیل بیدار است.هر چه گوروش از آن میترسید سرزمین های ما به آن مبتلا شد اما این پایان کار نیست خداوند زنده است و به وعده های خود عمل میکند و زمانی میرسد که این سرزمین ها را از اسارت آزاد میکند.ای پیغام سیاسی نیست اما خدا ما را همانقدر دوست دارد که بقیه ی اقوام را دوست دارد.خدا اجازه میدهد یک وقتایی چیزهای خراب شود تا بتواند چیزی درست و سالم را بنا کند.در سال 1350 خورشیدی در 20 مهر ماه شاهنشاه آریا مهر در تخت جمشید با تمام سران جمع شدند و سخنرانی ای میکند:انتهای آن این را گفت:ای کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم.هفت سال بعد همه چیز دگرگون شد.این سرزمین محتاج بود کوروشی بلند شود چون آنی که گفت ما بیداریم اکنون خوابیده و دشمنانش بر این سرزمین دارند حکومت میکنند.ااما نگاه خدا از بالا چگونه است؟او راجع به این سرزمین چه میگوید؟کوروش آسوده بخواب او که این پادشاهی را به تو داد و سلسله هخامنشی را بنیانگذاری داد،او بیدار است.اشعیا 44:28«خداوند درباره کوروش میگوید که او شبان من است!در تمام کتاب مقدس نه هیج شبانی نه هیچ پادشاهی و نه هیچ نبی نبوده و نیست و نخواهد بود که خارج از قوم اسرائیل باشد و تنها کسی که خارج از قوم اسرائیل است فقط کوروش است که خدا به طور خاص این مرد را از شکم مادرش 200 سال قبل از تولدش خدا وعده داده بود که بدنیا خواهد آمد کسی که اراده من را به انجام میرساند. کوروش از زمانی به بزرگی رسید که دست خدا روی این مرد بود وقتی راجع به شبان صحبت میکند،خدا میگوید کی میخواهد زا قوم من محافظت کند و سرپرستی کند؟به همین دلیل عیسی مسیح میگوید من شبان نیکو هستم که جانش را برای گوسفندانش میدهد.«من دست راست او را گرفتم»یعنی اگر کوروش قدرتی دارد من او را انتخاب کردم و قدرت دادم «من پیش روی تو ای کوروش خواهم خرامید راه های ناهموار را هموار خواهم ساخت و خزائن منخفی را به تو خواهم داد تا بدانی من یهوه هستم»تمام پادشاهان قدیم وقتی پیروز میشدند میگفتند خدای ما با ما است.کوروش قرار است تمام کشور های رو به روی خود را از آشور و بابل گرفته تا مصر و هند و همه سرزمنی هایی که زیر امپراطوری این مرد قرار است بیاید خدا میگوید من به او خواهم داد.,,,,,,,,

اشتراک