کوهها زمانی در دعا جابجا ميشود که آنرا به زبان اعلام کنی

کشیش سیامک زرگری
15 نوامبر, 2015

چکیده موعظه

خدا از آدم های مصر و سمج خوشش میاید که در دعا می ایستند تا دریافت کنند.خود ما انسان ها نیز وقتی کسی را مصر میبینیم نیاز او را به او میدهیم.طریق دعایت را عوض کن که بی شک جواب توخواهد آمد.از خدا بپرس خدایا کجای زندگی من باید عوض شود آن را به من نشان بده با تو همکاری خواهم کرد.وقتی شما دعا میکنید،دعای شما برای خدا محترم است زیرا خود دعا احترام به خدا است حتی اگر فقط نیاز تو باشد که به حضور خدا میروی.خدا به این احترام توجه میکند.
چهارمین دلیل:وقتی دعا میکنی،پاسخی نمیکنی ،مشکل در زمین نیست در تو هم نیست بلکه در آسمان جنگی برپا است.کلام خدا دانیال را به ما معرفی میکند مرد خدا و نبی خدا که از نظر خدا نمونه بود.برای دانیال هم سوال بود خدایا چرا جواب دعای من نمیاید من که برای مردم شفاعت میکنم و چیز نیکو طلب کردم؟وقتی دانیال در باب 10 شروع به دعا کردن کرد به مدت 21 روز دعا کرد در این 21 روز هم خودش را تفتیش میکد که مشکل از کجا است که جواب نمیاید!همه چیز که درست است چرا جواب نیست!کلام خدا میگوید در تو ایرادی نیست در آسمان جنگی روحانی است که نمیگذارد جواب دعای تو بیاید.بعد از 21 روز فرشته ی خدا نزد دانیال آمد که ای مرد خدا ای عادل که دعایت در عمل قوت بسیار دارد،خدا روز اول جواب دعای تو را داد اما وقتی خواستم بر تو بیارم ملک فارس مانع من شد.(دعاهایی که مهم و تاثیر گذار است اغلب با این موانع رو به رو میشود دعای بچه دار شدن،ازدواج،مهاجرت،شفا و آزادی، و...)اینجا باید بایستی تا جواب را بگیری.بی شک دانیال نیز دچار دو دلی میشد که علت چیست و مدام خود را تقدیس میکرد اما دید 21 روز طول کشید!خدایا چرا؟نکنه ما را فراموش کردی!اما در عین این افکار ایستاد.فرشته گفت جواب تو روز اول داده شد.اما ملک فارس فرشته ی اخراج شده ای که بر ایران سلطنت میکند آسمان را بسته بود تا جواب تو نیاید.هر پادشاهی که اراده ی خدا را در ایران انجام میداد ملک فارس را ناراحت میکرد از این رو حکومت پادشاهی را از ایران گرفت و پادشاهانی را گذاشت که بر خلاف قوم خدا کار میکردند و آنها را آزار میدادند تا امروز که پادشاهی را کنار گذاشته و سیستم جدیدی گذاشت تا قدرت ملک فارس بیشتر شود,,,,,,,,,,,,,,,,,

اشتراک