میتونی تصور کنی خدا درباره تو چی فکر میکنه؟

کشیش سیامک زرگری
23 آگوست, 2020

چکیده موعظه

بیایید به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اید رفتار کنید.صحبت از یک جایگاه و اقتداری است که کسی از آن حمایت میکند و خدا میگوید وقتی تو در سر جایت بایستی من تو را تایید میکنم و حمایت میکنم.وقتی تو در جایگاه درستت بایستی آسمان برایت باز است و مجوز داری آن چیزی برای تو است را دریافت کنی.تمام پادشاهی ها روی زمین قوانین دارند و پادشاهی خدا نیز قانون دارد.این واژه ی قانون در یونانی یعنی معیاری برای اندازه گیری.خط راست.قانون به تو حریم حق را و طرز استفاده از حق را به تو میدهد.وقتی توحقت را در مسیح بدانی شیطان اجازه ای ندارد از دایره باورهای تو عبور کند.حق ما در خدا آن چیزی است که خدا برای شالوم ما معین کرده است.قانون به تو اجازه میدهد حق ات را بشناسی.تو در خدا فرزندی در کلام بخوان و بپرس چه حقی به عنوان فرزند داری؟به قانون بکار که آنچه کاشتی درو میکنی.به قانون عمل کن.ایوب 38:33«آیا قوانین آسمان را میدانی؟آیا آن را بر زمین مسلط میگردانی؟»هویت تو است که به تو میگوید کی هستی و مطابق کیستی تو میتوانی دریافت کنی.به قانون رفتار کن به قانون ببخش به قانون دعا کن.قانون پشت تو است و اجازه میدهد حق ات را آن چیزی که خدا به تو فیض داده است را بگیری.ما معمولا خدا را به اینکه تاخیز کرده متهم میکنیم در حالیکه سر جای درست نایستادیم و قانونی را انجام ندادیم.ندارید چون نمیطلبید،نمیطلببید چون نمیدانید یا با نیت انسانی میطلبید!قانون و وقت های خدا را باید بدانی.هر چیزی را زیر آسمان وقتی است.قانون را که بدانی زمانت تلف نمیشود.در ایوب میبیینم خدا به او میگوید مثل یک مرد بلند شو حرف بزنیم تو مرا مقصر میدانی و خودت را حق به جانم اما پسرم آیا تو مثل من قدرت داری؟آیا صدای تو وقتی حرف میزنی مثل صدای من مهیب است که همه چیز را بلرزاند؟(معلوم است نه چرا خدا این را میپرسد؟کتاب ایوب کتاب حکمتی است ونمیشود مثل انجیل بهش نگاه کرد،باید با دید حکمت آن را خواند.در واقع خدا دارد میگوید چرا مثل من قدرت نداری و با اقتدار عمل نمیکنی؟پس چرا این ها را به تو دادم؟مگر قدرت زبان را به تو ندادم؟مگر نام و وعده هایم را به تو ندادم؟چرا نمیتوانی از آن استفاده کنی؟,,,,

اشتراک