پيغام نبوتی برای ايران

کشیش سیامک زرگری
31 دسامبر, 2017

چکیده موعظه

مرقس16 رسولان با آیات و معجرات کلام خدا را ثابت میکردند و کلیسا ثمره ی قدرت خداست و متولد شده از جلال خداست کلیسا فقط ساختمان نیست،کلیسا ما هستیم و آیات و معجرات باید از طریق هر خادم خدا و عضو کلیسا و هرکه عیسی را تجربه کرده جاری شود.کلیسا بر اساس داشتن بنا نمیشود هرکجا ابر جلال بیاید کلیسا بنا میشود.خادمین زحمت میکشند اما چرا ثمر کم است؟شاید سواد و به رخ هم کشیدن ها به جای جلال خدا آمده!خدا میخواهد ما جلال خدا باشیم تا مردم از طریق ما خدا را ببینند.خدا میخواهد از طریق ما در این دنیا شناخته شود.خدا برای سرزمین ما حکمش را صادر کرده است.تا مردم توبه نکنند و صدایشان به آسمان بلند نشود (بر ما و پدران ما رحم کن ما اشتباه کردیم) به هر طریق !مردم زمانی که ناله هایشان به آسمان بلند شود چون قوم اسرائیل که خدا ناله عایشان را شنید و برای نجاتشان آمد،بیاید و ایران را نجات دهد.خدا مردم را دارد بیدار میکند.خدا به مردم دارد فرصت میدهد.دعا کنید خدا این مردم را ملاقات کند و این سرزمین ،سرزمین برکت باشد.درد زایمان شروع شده و تا زایمان درد عظیمی است.مردم بسیاری از کوه و کمر به هرکجا بتوانند مهاجرت خواهند کرد.به جای خود و پدرانمان و به جای مردم این سرزمین توبه کنیم.خدا منتظر است توبه های مردم به آسمان بلند شود تا رحمت خدا بریزد نه غر غر و ناسپاسی هایشان و لعنت ها.دردی خیلی سخت در پیش روی ایران خواهد بود.نه فقط زمین لرزه بلکه لرزه های بسیاری بر این سرزمین خواهد بود.شفاعت کنید مردم در سلامتی بمانند.زمان تفقد این قوم رسیده است.خدا بر این سرزمین رحم کند این سرزمین آزاد خواهد شد اما آمین که تلفات ندهد.افسسیان4:13«همه ما خوانده شدیم که به پری قامت عیسی برسیم » یعنی هیبت و قوت و ایمان و معرفت و مکاشفه ای چون عیسی داشته باشیم خدا ما را برای این خوانده است.همه مشغول کار خوب هستیم خیلی خوب است اما کلیسا قرار است شفاخانه باشد یعنی شفایافته بیرون روند نه فقط بیمارستان باشد!خدا میخواهد تو جلال او باشی.کار خوب زمانی خوب است که مورد تایید خدا باشد و الا معنایی ندارد پس از کارهای خوب خود آزاد شویم و به تجربه ی با مسیح برویم.نگویید چقدر سواد دارید چقدر مسح خدا را دارید؟کلیسا را با آتش خدا و قوت خدا پر کنید.معادل جمعیتی که فارس زبانان ایمان آوردند دعاهایشان باید آسمان ایران را باز کند.این سرزمین بیش از هر زمان دیگر به دعا و شفاعت نیاز دارد.مسیح میگوید وقایع را از پیش به شما میگویم هوشیار باشید مبادا در تجربه بیفتید.

اشتراک