ای سرور آسمان-کار تو تبدیل است

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!