به زخمهایش شفا بخشید

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!