به صحن قدست وارد شوم

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!