به قدسهای تو داخل شده ام

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!