سرود پرستشی تنها امید جانم عیسی

سرآینده:برادر موسی رسایی
سرودنامه

(tanha omid janam isa) تنها امید جانم عیسی
در مصیبتها و در سختی
در طوفان های این دنیا
تنها یک چیز مرا آرامی است
که تو با من هستی ای عیسی
گر نباشد مرا همدم
از هر سو جانم در سختی است
دانم نور امید تو
شکافنده ی هر تاریکی است
تنها امید جانم عیسی
ستایم نامت را در هر جا
میدانم یک چیز را که توئی
تا ابد در قلبم پادشاه
با محبت بی مانندت
پوشانیدی زندگی ام را
نترسم چون توئی سلطانم
در هیاهوی این دنیا
گر افتاده یا ایستاده
گر خموده ام یا سربلند
این امانت توست ای عیسی
که گیرد دست من در هر وضع
چیزی ندارم بهرت دهم
جز این تن و جان خسته ام
تسلی ده شفا ببخش
با فیض تو گیرم من مرحم

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!