سرود پرستشی جلال دهم نامت را

سرودنامه

( jalal daham namat ra ) جلال دهم نامت را

جلال دهم نامت را

عیسی

نام عظیمت

عیسی

چون از هر نامی

برتر است نام تو

تمجید کنم نامت را

عیسی

نام زیبایت

عیسی

چون از هر نامی

برتر است نام تو

جلال دهم نامت را

عیسی

نام عظیمت

عیسی

چون از هر نامی

برتر است نام تو

تمجید کنم نامت را

عیسی

نام زیبایت

عیسی

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!