خداوندم ‌ای منجیم

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!