خداوند در حضور – خداوند تنها راه نجاتم

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!