خداوند پناه و قّوت ماست

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!