خدا ملجا و قّوت من است

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!