داور من عیسی برداشته جرمم را من آزادم

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!