سرود پرستشی سردار سپاه ما عیسی است

سرآیندگان : خواهر دریا و نیلوفر و برادر داریوش
سرودنامه

سردار سپاه ما عیساست
خداوند ما فاتح است او عظیم و هم قادر است
و جلالش این زمین را پر سازد
سرود پیروزی را بخوان نام شاه سما را بخوان
چون دشمنان از نزدش می گریزند
سردار سپاه ما عیسی است او خدای لشکرهاست
جنگ از آن خداوند ما است
در پی شاه ما پیش رویم
در جنگ ها غالب می شویم
او که در ماست از جهان عظیم تر است
سردار سپاه ما عیسی است او خدای لشکرهاست
جنگ از آن خداوند ما است
سرود پیروزی را بخوان نام شاه سما را بخوان
چون دشمنان از نزدش می گریزند
سربازان شاه دلیرند
چون در نبردها می بینند
خداوند عیسی در جنگ چه مهیب است

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!