سرود پرستشی آبا ‌ای پدر

کشیش ورویر آوانسیان
سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!