سرود پرستشی بازایستیم و دانیم

سرایندگان : نیلوفر-پیمان
سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!