سرود پرستشی با قلب من سخن بگو

سراینده : ژیلبرت
سرودنامه

شعر : کاوه رفیعی

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!