سرود پرستشی با لمسش آزادم

سرآیندگان : برادرروزبه - خواهرچریسی
سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!