سرود پرستشی بر وعده هایت خواهم زیست

سرایندگان : نیلوفر - پیمان ▶
سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!