سرود پرستشی جلال بر نامت تو قدوس و پاکی

سراینده : برادر وحید
سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!