سرود پرستشی درون مرا تو شستشو کن

سراینده : وحید نوروزی
سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!