سرود پرستشی دیگر بردهٔ ترس نیستم

سرایندگان : برادر داریوش و خواهر ماریا
سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!