سرود پرستشی روح القدس آشکار ساز – بریزد آتشت

سرایندگان : نیلوفر-وحید
سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!