سرود پرستشی روح خداوند یهوه بر من است

سرآینده: سیما و داریوش گلباغی
سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!