سرود پرستشی شاهد هستم

سراینده : ژیلبرت هوسپیان
سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!