سرود پرستشی شاه بودی تو انسان شدی

سراینده : وحید نوروزی
سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!