سرود پرستشی من آگاهم از ضعف و ناتوانیم

سراینده : خواهر مرسانا
سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!