سرود پرستشی ندایی در بیابان همراه با دکلمه

سراینده : اوژنی سرکیسیان
سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!