سرود پرستشی ندایی در بیابان

سراینده : ژیلبرت هوسپیان
سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!