سرود پرستشی کسی نیست بجز تو خداوند در آسمان

سراینده : خواهر نیلوفر
سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!