سرود پرستشی یهوه خدا و پدر ما

سرودنامه

متن سرود: یهوه خدا و پدر ما
بخشیدی ما رو با خون عیسی
ای عیسی خـــدای نجات ما
روح تو شد تسلی قلب ما
روح القدس لمس تو شد
باعث ایمان ما
عـیـسـی تـــو رو میخـــوانـیــم و
جلالت هدف ما
روح القدس مسح تو شد
قوت و حیات ما
عـیـسـی تـــو رو میخـــوانـیــم و
جلالت هدف ما
بیأییم نزد تخت فیض او
سراییم شعری نو در وصف او
شکر گوییم
عشق و رحم و مهر او
نور باشیم برای جلال او

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!