سرود پرستشی شفای تو ای پدر

سرآینده:برادر ژیلبرت
سرودنامه

هللویاه خداوند

ای پدر پسر روح القدس محتاج تو هستیم

شفای تو ای پدر

قدرتت ای عیسی

مسحت ای روح القدس

اکنون در من جاری شود

بله ای خداوند

شفای تو ای پدر

قدرت تو ای پسر

مسح تو ای روح القدس

جاری کن جاری کن بر تک تک ما

هللویاه

ای عیسی ناصری قدرتت را نمایان کن

شفای تو ای پدر

قدرت تو ای پسر

مسح تو ای روح القدس

اکنون در من جاری شود

بر حسب فیض تو جاری شود

بله ای خداوند

شفای روحی

شفای روانی

شفای جسم

شفای روابط

شفای تو در خانواده ها جاری بشود

در نام عیسی مسیح

ای خداوند

با قدرت آسمانی

با مسح روح القدس

ما را تبدیل کن

دگرگون بساز

درهای آسمان را بگشا

و برکات آسمانی را جاری کن

لکن او غم های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید. وتادیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. اشعیا ٥٣ :٤-٥

بله ای عیسی مسیح خداوند

چون تو جریمه گناه ما را پرداختی

ما از زخم های تو شفا یافتیم

شفای خودت را از خداوند دریافت کن

شفای روح،روان،شفای جسم را از یهوه خدای شفا دهنده خدایی که دیروز و امروز و تا ابدالاباد همان است.

دریافت کن    ای خداوند می‌پذیرم

شفا و قدرت و مسح آسمانی تو را با ایمان بر حسب فیض وعده ات ، میپذیرم

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!