قدوس قدوس خدای قادر – خداوند سلطنت می‌کند

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!