قدوس قدوس قدوس است خدا

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!