قدوس مرا لمس نما

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!