محبوبم از آن من است -‌ ای منجی آسمانی

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!