سرود پرستشی مژده

سرآیندگان : جانا- ناتان- ادریس
سرودنامه

مژده بده عیسی آمد

آن هدیه خدا آمد

مژده بده عیسی آمد

منجی جان ما آمد

بهر نجات مردمان

آن بره خدا آمد

آن نهر آب رایگان

از بهر تشنه ها آمد

مژده بده عیسی آمد

با مهر و صفا آمد

مژده بده عیسی آمد

یعنی خدا با ما آمد

آن هدیه خدا آمد

منجی جان ما آمد

از بهر تشنه ها آمد

با مهر و صفا آمد

مژده بده عیسی آمد

آن الف و آن یا آمد

مژده بده عیسی آمد

آن پسر خدا آمد

به گمشده ندا بده

شبان گله ها آمد

عمانوئیل با ماست

آن وعده خدا آمد

عمانوئیل همراه ماست

آن وعده ی خدا آمد

در آخوری حقیر تو بین

فروتن آن خدا آمد

فاصله ها برداشته شد

روح القدس بر ما آمد

مژده بده عیسی آمد

آن هدیه خدا آمد

مژده بده عیسی آمد

منجی جان ما آمد

مژده بده عیسی آمد

با مهر و صفا آمد

مژده بده عیسی آمد

یعنی خدا با ما آمد

مژده بده عیسی آمد

آن الف و آن یا آمد  مژده بده عیسی آمد   آن پسر خدا آمد

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!