سرود پرستشی چه شیرین است

سرآینده:برادر ژیلبرت
سرودنامه

چه شیرین است

در حضور تو زیستن

آه چه زیباست با تو همنشین بودن

چه عجیب است با تو گفتن از تو شنیدن

چه لذت بخش به عمق هایت وارد شدن

معبودم عیسی

تشنه ام تشنه ی حضور پر جلالت

بریز آن روح قدوست بر من تا غرق شوم در حضور شیرینت

چه گواراست از شهد وجودت نوشیدن

چه دلنواز صدایت شنیدن

چه لذت بخش لحظه لحظه با تو زیستن

چه پر جلال حضورت ، دستت را دیدن

معبودم عیسی

تشنه ام تشنه ی حضور پر جلالت

بریز آن روح قدوست بر من

تا غرق شوم در حضور شیرینت

آه چه زیباست

چه عجیب است

چه لذتبخش

چه دلنواز

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!