چون بنگرم بر صلیبت

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!