چون روح تو از أعلا -میدانم حیاتم در دست توست

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!