سرود پرستشی چون روح در پنطیکاست

سرآینده:برادر ژیلبرت
سرودنامه

(chon roh dar pentikost) چون روح در پنطیکاست
چون روح در پنطیکاست نزول فرمود
با قوت و پری روح
ایمانداران را شاهدان نمود
صیاد جانها از هر سو
مقدسین مسیح در جهان
بی ترس بشارت رساندند
با جفا و سختی فراوان
با پیروزی به پیش تاختند
بیا ای روح پاک خدا
محتاج پری و مهر و قوت توئیم
بیدار ساز اینک کلیسا را
بیا ای روح تا ما خدمتت کنیم
چون قرون تاریکی سر رسید
عدالت از ایمان تابید
روح القدس تولدی نو داد
بر کلیسا روحش دمید
مومنین در هر جا کردند دعا
آغاز شدند بیداری ها
امروز نیز ما را شعله ور فرما
ای روح و آتش خدا
بیا ای روح پاک خدا
محتاج پری و مهر و قوت توئیم
بیدار ساز اینک کلیسا را
بیا ای روح تا ما خدمتت کنیم

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!