کلمه جسم پوشید – کلمهٔ خدا

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!