یاور من عیسی برداشته جرمم را

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!